Přeskočit na obsah
Home » Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

DĚTSKÝ TÁBOR  

(dále „tábor“ nebo „pobyt“)

1. Smluvní strany 

A) Pořadatel tábora („provozovatel“): Michaela Shejbalová, sídlo: Dolní konec 271, Letohrad, 561 51. IČO: 03025373, DIČ: CZ9352113969.

B) Zákonný zástupce dítěte ( „objednavatel“)

Tyto smluvní podmínky provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi provozovatelem a objednatelem, jehož předmětem jsou dětské tábory Letní muzikál, určené pro zdravé děti od 6 do 16 let.

Práva a povinnosti mezi objednatelem a provozovatelem, vzniklá ze smluvního vztahu uvedeného výše, se řídí těmito smluvními podmínkami.

2. Přihlášení na tábor

A) Přihlášení dítěte na tábor dojde v momentě vyplnění a odeslání přihlášky na webu: www.anyone.cz. Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky objednatelem vzniká předběžná rezervace pobytu s platností 1 měsíc (tj. do data splatnosti účastnického poplatku). Elektronické zaslání faktury je zdarma. V případě požadavku na zaslání faktury poštou účtuje provozovatel manipulační poplatek ve výši 80 Kč, splatný na účet do 1 měsíce.

B) K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku uhrazení plné ceny pobytu převodem na bankovní účet provozovatele dle instrukcí, které mu provozovatel poskytne. V případě hrazení pobytu třetí stranou (např. zaměstnavatelem objednatele) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury. Po připsání platby na účet provozovatele zašle provozovatel objednateli potvrzení.

C) V případě, že není rezervace do termínu splatnosti potvrzena úhradou plné ceny na účet provozovatele, vyhrazuje si provozovatel právo nabídnout tábor jinému zájemci.

3. Rozsah a cena služeb

A) Cena pobytu má charakter ceny smluvní. Plná cena pobytu či záloha dle ceníku na www.letnimuzikal.webnode.cz se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje možnost úpravy ceny jednotlivých turnusů.

B) Cena pobytu zahrnuje ubytování v chatě, stravování a pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem. Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. Cena pobytu nezahrnuje dopravu.

C) Nástup na táboře je v den zahájení mezi 13:15 – 14:45 hodin. Stravování začíná večeří. Při ukončení pobytu si objednatel vyzvedne své dítě na táboře po skončení závěrečného vystoupení, v 11:30 – 12:00. Stravování končí snídaní.

4. Změny služeb

A) Provozovatel je oprávněn změnit objekt konání tábora v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které mu brání uskutečnit pobyt podle předem sjednaných podmínek. V případě změny objektu konání tábora je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5 pracovních dnů od jejího oznámení provozovatelem smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem.

B) Rozhodne-li se objednatel po uzavření smluvního vztahu požádat provozovatele o změnu termínu nebo místa pobytu, může provozovatel uplatnit cenu dle původní objednávky.

5. Zrušení pobytu objednatelem

A) Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to elektronicky na email. Souhlas se zpracováním osobních údajů je nadále platný. V případě zrušení pobytu objednavatelem do 1. června účtuje provozovatel storno poplatek 800 Kč, při zrušení nejpozději 3 dny před zahájením tábora je poplatek 1500 Kč. Při pozdějším zrušení účasti nebo při nenastoupení na tábor nárok na vrácení jakékoliv částky zaniká.

B) Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se účtuje pouze provozní poplatek ve výši 200 Kč. O takové výměně účastníka rekreačního pobytu je objednatel povinen uvědomit provozovatele nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení daného turnusu.

C) V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu. Při předčasném odjezdu dítěte z tábora může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení stravování, a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje 200 Kč. Stravování je nutné odhlásit s 2 denním předstihem.

D) V případě úrazu či onemocnění dítěte má provozovatel právo na storno poplatek ve výši 1000 Kč. Objednavatel musí doložit lékařské potvrzení a informovat provozovatele minimálně 1 den před zahájením pobytu. V případě úrazu či onemocnění dítěte v den nástupu či v průběhu tábora má objednavatel právo nárok výhradně jen na proplacení stravování, a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje 200 Kč. Stravování je nutné odhlásit s 2 denním předstihem.

F) Ze zdravotních důvodů je také možné přesunout již zaplacenou částku na další ročník tábora. V tomto případě je nutné doplatit případný rozdíl v ceně tábora a také uhradit manipulační poplatek ve výši 400 Kč.

6. Vyloučení dítěte z tábora

A) Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:

– Dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména závažným porušováním táborového řádu.

– Dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt zdravých dětí, které nevyžadují zvláštní péči a jsou schopny se přizpůsobit režimu.

– Při poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem v přihlášce a v případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobytu.

– V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění (včetně výskytu vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid).

Provozovatel si vyhrazuje právo v takových případech nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do plného uzdravení či ho vyloučit v průběhu, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.

7. Zrušení pobytu provozovatelem

A) Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují zahájení nebo pokračování konání tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci). Objednavateli v tomto případě náleží kompenzace ve formě poukazu na další tábor provozovatele či vrácení částky v plné výši.

B) Provozovatel může zrušit smlouvu v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků tábora (tj. 25 osob). Objednavateli v tomto případě náleží kompenzace ve formě poukazu na další tábor provozovatele či vrácení částky v plné výši.

8. Reklamace služeb

A) V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, vzniká objednateli právo reklamace.

B) Objednatel je povinen případnou reklamaci řešit ihned, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu. Reklamaci je možno provést pouze telefonicky na čísle 776 561 155. Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zajistit nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.

9. Další ujednání

A) Objednatel prohlašuje, že jeho dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou. V opačném případě se objednatel zavazuje uhradit provozovateli veškeré případné finanční postihy, které by v důsledku nedodržení tohoto legislativního požadavku provozovateli vznikly.

B) V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění (včetně výskytu vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid), vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do plného uzdravení, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.

C) Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti, které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost. Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci pobytu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně a pyrotechnika. Objednatel dává provozovateli tábora souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření z porušení táborového řádu.

D) Provozovatel garantuje společné ubytování pouze u dětí, jejichž jména budou uvedena v příslušné kolonce přihlášky. Zároveň je ke společnému umístění nezbytné, aby obě děti byly stejného pohlaví a patřily do podobné věkové skupiny. Umístění do stejné muzikálové skupiny není možné garantovat, jelikož děti jsou rozděleny pouze podle věku.

E) Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení či majetku provozovatele a lektorů. Objednatel se zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení pobytu.

F) V průběhu tábora není doporučeno děti navštěvovat. Pokud dojde k návštěvě, přerušení nebo ukončení pobytu, dítě bude předáno pouze zákonnému zástupci.

G) Objednatel souhlasí s užitím fotografií či videozáznamů, zachycujících jeho dítě, v rámci propagace tábora.

H) Objednavatel je povinen provozovateli oznámit všechna známá zdravotní omezení dítěte, popř. sdělit informace o lécích či zdravotních pomůckách a dítě těmito léky a pomůckami vybavit. Veškerá rizika spojená se zdravotním stavem zákazníka, v případě, že zdravotní stav není poskytovateli patřičně doložen, nese výhradně sám zákazník.

10. Závěrečná ustanovení

A) Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu.

B) Zasláním řádně vyplněné elektronické přihlášky a uhrazením plné ceny pobytu objednatel souhlasí se Smluvními podmínkami a Táborovým řádem.

C) Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů svých a svého dítěte v souladu se zákonem č. 110/ 2019 Sb. Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.

D) Provozovatel je povinen poukázat případnou vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30. září.

Tyto smluvní podmínky jsou platné od roku 2020.